Fortsätt till innehållet

Tillfällig verksamhet (t.ex. buller)

När du ska arrangera ett evenemang utomhus eller om du har ett byggprojekt där något byggskede förorsakar tillfälligt buller eller bullret kan antas bli speciellt störande, ska du för ditt evenemang eller byggprojekt göra en bulleranmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Miljövårdsmyndigheten ger i sitt beslut behövliga bestämmelser angående verksamheten. Bulleranmälan ska göras minst 30 dagar innan verksamheten påbörjas och från anmälan ska framgå:

Evenemanget eller byggprojeketet får inte inledas förrän det har förflutit 30 dygn från det att anmälan gjordes. Miljövårdsmyndigheten som gör ett beslut angående anmälan kan tillåta att verksamheten inleds vid en tidigare tidpunkt.

Bulleranmälan behövs inte alltid.

En bulleranmälan behöver inte göras för tillfälliga evenemang utomhus till exempel på torg, idrottsplaner, badplatser eller andra för allmänt bruk avsedda ställen och då evenemanget äger rum på vardagar klockan 7.00–22.00 eller söndagar klockan 9.00–20.00.

Riktvärdena enligt statsrådets beslut 993/1992 får ändå inte överskridas. Arrangören ska alltid se till att evenemanget stör grannskapet så lite som möjligt. Genom att placera, rikta och ställa in ljudåtergivningsanordningen på rätt sätt kan störningen minskas.

Miljöskyddsmyndigheten utför inte bullermätningar på beställning. Endast vid behandlande av klagomål kan bullermätningar utföras vid behov.