Fortsätt till innehållet

Elevvård

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Elevvårdsarbetet ska utgå från barnets bästa.

Elevvård- Vad är det?

Elevvård är alla de insatser som görs för elevernas välmående. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till individuell elevvård.

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen. Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder.

Att eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga och får sin röst hörd i frågor som gäller den gemensamma elevvården är viktigt och stärker välbefinnandet.

Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, omsorg och öppen växelverkan i skolan. Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede och ordna det stöd som behövs.

Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. De omfattande hälsoundersökningar som genomförs inom skolhälsovården och andra återkommande kontroller är en del av den individuella elevvården.

Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och förebygga problem. Elevernas individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet planeras och i skolans vardag.

Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke.Elevens delaktighet, egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som gäller hen ska beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar.

Bestämmelser om sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i elevvårdsarbetet.

Också när det gäller stöd för en enskild elev ska behandlingen av ett ärende i en expertgrupp och gruppens sammansättning grunda sig på elevens eller vid behov vårdnadshavarens samtycke.

Samarbete i elevvården

Elevvården i skolan är en uppgift som hör till alla som arbetar i skolgemenskapen och alla som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Skolans personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i skolgemenskapen.

Förutom skolornas undervisnings- och uppfostringspersonal är det skolhälsovårdaren(du flyttas till en ny sida),
skolpsykologen(du flyttas till en ny sida) och skolkuratorn(du flyttas till en ny sida) som utför elevvårdsarbetet samt också olika sakkunniga aktörer. Skolans elevvårdsverksamhet leds av rektorn.

Elevvården förverkligas i samarbete med eleven och hens vårdnadshavare. Elevvårdsarbetet styrs av förtrolighet, respekt för eleven och vårdnadshavaren samt stöd för deras delaktighet.

Bekanta dig även med dessa:

Utbildningsstyrelsen har publicerat de reviderade grunderna för läroplanerna och föreskriften för yrkesutbildningen, som reviderats till de delar som gäller elev- och studerandevård. Revideringarna motsvarar lagändringarna som träder i kraft i början av januari 2023.

Suomenkielisessä esi- ja perusopetuksessa siirrytään käyttämään käsitteen oppilashuolto sijasta oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista termiä opiskeluhuolto, joka on jatkossa yhtenäinen kaikissa eri koulutusmuodoissa.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.