Fortsätt till innehållet

Skolelevens välmående och hälsa, stöd för inlärning

Skolarbetet ska främja målen för undervisning och fostran och bidra till att den grundläggande utbildningens uppdrag genomförs. Man ska skapa förutsättningar för elevernas välbefinnande, utveckling och lärande och se till att skolarbetet och samarbetet löper smidigt.Utgångspunkten är gemensamt ansvar för och omsorg om en bra och trygg skoldag för alla.

Det fostrande arbetet och att främja välbefinnande åligger alla vuxna i skolan, oberoende av deras arbetsuppgift. Alla elevers behov, förutsättningar och styrkor ska beaktas i skolarbetet. Samarbete med vårdnadshavarna och andra parter bidrar till att det lyckas.

Varje elev har alla skoldagar rätt till undervisning enligt läroplanen, handledning, elevvård och stöd samt till en trygg lärmiljö.

Bildnings- och välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda barnens och ungas möjligheter att delta i fritidsverksamhet läsår 2022-23

Bidraget beviljas för behov av stöd på grund av ekonomiska eller sociala omständigheter och är …

Läs mera