Fortsätt till innehållet

Skolhälsovård

Skolhälsovården är förebyggande hälsovård. Syftet med skolhälsovården är att trygga en så frisk uppväxt och utveckling som möjligt för alla barn och ungdomar, inprägla sunda levnadsvanor och skapa en grund för hälsa i vuxen ålder.

Vad ingår skolhälsovården?

Skolhälsovårdens tjänster:

Skolhälsovården är övergripande hälsovård för barn och unga och täcker alla åldersklasser genom hela skoltiden. Skolhälsovården är en fortsättning på arbetet vid barnrådgivningen och den utövas i samarbete med föräldrarna och elevvården.

Elev och studerandehälsan är i huvudsaken förebyggande service som stöder elevens välbefinnande, tillväxt, utvecklig och inlärningsmöjlighet.

Vår mest välbekanta form av arbete är att träffa elever och föräldrar på mottagningen vid de årliga hälsokontrollerna. Du behöver inte vänta på en separat inbjudan, utan du kan alltid boka en tid. Du kan också boka tid eller kontakta oss per telefon om du har några funderingar eller frågor om elevens hälsa eller välbefinnande.

Sjukvård ingår inte i skolhälsovården. Akuta och långtidssjukdomar sköts vid den egna hälsocentralen. Till elev och studerandevården hör inte att utvärdera eller vårda akut insjuknade. Ett sjukt barn eller en ungdom ska inte skickas till skolan. Vi skriver inte sjukintyg till eleven eller studerande, utan den vårdande enheten gör det. Elevens och studerandes sjukintyg fås från HVC.

Västra Nylands välfärdsområde(du flyttas till en ny sida) ordnar social- och hälsovård i Ingå.

Dokument som berör elevens hälsa

På grund av sekretessbestämmelserna har inte skolhälsovården nödvändigtvis tillgång till handlingar som inlämnats på skolan till bildningsverkets förfogande, eftersom skolhälsovården hör under verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Därför är det önskvärt att vårdnadshavarna även förser skolhälsovårdaren med de dokument som berör elevens hälsa.

Hälsovårdarens uppgifter över elevens sjukdomar, vården av dem och rehabiliteringsåtgärder som inverkar på barnets skolgång och inlärning bör alltid vara uppdaterade. Det är önskvärt att vårdnadshavaren alltid meddelar hälsovårdaren då det sker förändringar i barnets hälsotillstånd, om vaccineringar som barnet fått på andra ställen och om hälsoförhinder för vaccinationer.

Skolhålsovårdare i lågstadieskolor:

I ärenden som gäller skolhälsovården kan du vara i kontakt direkt till skolhälsovårdaren eller till vårdenhetschef.

Jenny Rosenqvist

Skolhälsovårdare

Skolhälsovårdare i högstadieskolor:

Bekanta dig även med dessa:

Skolhälsovårdaren jobbar preliminärt enligt följande schema i de olika skolorna:

  • Degerby skola; fredagar (ca tre fredagar i månaden)
  • Kyrkfjärdens skola; onsdagar och torsdagar
  • Merituulen koulu; måndagar och tisdagar
  • Västankvarns skola; en fredag i månaden.

Mottagningstiderna följer skolårets arbetsplan, ändringar kan förekomma.

Om barnet har en grundsjukdom som det är bra att skolan vet
om så är det viktigt att kontakta klassläraren/klassföreståndaren gällande saken. Eventuell medicinering under skoldagen sker enligt överenskommelser mellan skolan och vårdnadshavarna. Eleven ansvarar självständigt eller med stöd av skolans personal om medicinering under skoldagen. Det är på föräldrarnas ansvar att skolan har uppdaterad information om barnets sjukdom, vård och medicinering. Mediciner för akuta situationer förvaras i skolan enligt överenskommelser mellan skolan och hemmet.

Hälsovårdaren och/eller skolläkaren träffar skoleleverna i samband med regelbundna årliga hälsogranskningar och vid behov också oftare. Vårdnadshavarna och eleverna meddelas om hälsogranskningarna via skolornas elektroniska meddelandesystem Wilma. Vårdnadshavarna har möjlighet att delta i alla hälsogranskningar om de så önskar.

Vid undersökningarna bedöms elevens fysiska och psykosociala hälsotillstånd, välbefinnande och inlärning på ett mångsidigt sätt. Det är också viktigt att eleven har möjlighet att diskutera sina egna ärenden, tankar om den egna hälsa och eventuella bekymmer. Vid omfattande hälsoundersökningar utreds dessutom föräldrarnas och hela familjens välbefinnande. 

Omfattande hälsoundersökningar

I årskurs 1, 5 och 8 genomförs omfattande hälsoundersökningar.

En omfattande hälsogranskning innebär att vårdnadshavarna har deltagit i besöket hos skolhälsovårdaren och/eller skolläkaren. Till de omfattande hälsogranskningarna hör även frågeformulär både till eleven, vårdnadshavarna och klassläraren. Hälsogranskningarna sker i huvudsak mellan kl. 08.00 och 16.00 i respektive skola.

Eleverna på åk 1 kallas till hälsogranskning sommaren innan de börjar skolan. Hälsogranskningen görs i samarbete med skolkuratorn. Läkargranskningen görs under vårterminen på åk 1.

Läs mera om skolhälsovården och undersökningar av olika åldersgrupper:

Vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria. De ges i skolhälsovården.

Vården är gratis för alla under 18 år.

I Ingå kallas skolelever till kontroller av munhälsa i årskurserna 1, 3, 5 och 8.Granskningarna kan också ske oftare än så, enligt barnets individuella behov. Barn i skolåldern går på tandläkarkontroll under skoldagen vid tandkliniken i området. Lågstadieelever går till Ingås munhälsovård och högstadieelever till Lojo.

Munhälsoundersökningar för skolelever utförs av munhygienister och tandläkare.

Munhälsovård i Ingå (lågstadieelever)

Västra Nylands välfärdsområde ordnar munhälsovård i Ingå.

Mun- och tandvård i Lojo (högstadieelever)
Mera information om munhälsoundersökningar för skolelever på finska

Specialkost

För skolelever ordnas specialkost vid behov av hälsoskäl eller på grund av religion eller etiska val.

Läs mera