Fortsätt till innehållet

Stöd för inlärning

Undervisningen och stödet ska ordnas utgående från såväl den enskilda elevens som hela undervisningsgruppens styrkor och vad eleverna behöver utveckla och lära sig. Målsättningen är att elevens självförtroende och förmåga att lära sig lära förstärks.

Varje elev har rätt att få tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs.

Elevens lärare bedömer behovet av stöd i samarbete med elevvårdspersonal och vårdnadshavare. Då elevens behov av stöd bedöms beaktas både elevens styrkor och behov av utveckling och de stödåtgärder som behövs för dessa.

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ha möjlighet att höras i alla ärenden som berör eleven. Ett förtroendefullt gemensamt fostringsansvar ger de bästa förutsättningarna för att elevens stöd utvecklas. Stödbehovet följs upp kontinuerligt.

Tre nivåer av stöd

Det finns tre nivåer av stöd för lärande och skolgång: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Av dessa kan en elev få stöd på endast en nivå åt gången.

Det första sättet att möta en elevs behov av stöd är att ge allmänt stöd. Det innebär i allmänhet att enstaka pedagogiska lösningar och handlednings- och stödåtgärder sätts in som en del av skolvardagen för att påverka situationen på ett så tidigt stadium som möjligt. Allmänt stöd ska ges genast när behovet av stöd uppstår och det krävs inga särskilda undersökningar eller beslut för att påbörja stödet.

Former för allmänt stöd i Ingå skolor:
 • utökande av elevens delaktighet
 • förstärka förmågan att kontrollera sitt eget liv
 • differentiering
 • stödundervisning
 • biträdestjänster
 • konsultation av speciallärare
 • specialundervisning på deltid
 • handlednings- och stödtjänster
 • elevvårdens stödtjänster
 • elevhandledning
 • tätt samarbete mellan klassläraren och specialläraren
 • samarbete med elevens vårdnadshavare

En elev som för lärande eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt ska utifrån en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för elevens lärande.

Intensifierat stöd ges då det allmänna stödet inte räcker till och så länge eleven behöver det. Det intensifierade stödet ska planeras som en helhet. Stödet ska vara mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Eleven behöver vanligtvis flera former av stöd. Intensifierat stöd ska ges i samband med den övriga undervisningen genom flexibla undervisningsarrangemang.

Eleven, som omfattas av intensifierat stöd, studerar vanligen i gruppen för allmän undervisning. Inom det intensifierade stödet används samma stödformer som inom allmänt stöd.

Det intensifierade stödet ges genom att

 • öka stödets intensitet
 • minska gruppstorleken
 • byta undervisningsmetoder
 • erbjuda stöd av skolgångshandledare
 • intensifiera uppföljningen av framstegen
 • öka mängden specialundervisning på deltid och intensifiera samarbetet med föräldrar samt förstärka elevvårdens andel för att främja och upprätthålla elevens välbefinnande.

Ifall eleven, som fått beslut om intensifierat stöd, undervisats i smågrupp under ett helt läsår och behovet av plats i smågruppen fortsätter följande läsår, ska stödnivån utvärderas på nytt.

Särskilt stöd ska ges elever som inte annars i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för växande, utveckling eller lärande. Syftet med det särskilda stödet är att ge eleven övergripande och systematiskt stöd så att eleven kan fullgöra sin läroplikt och får en grund för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen.

Särskilt stöd innefattar specialundervisning och annat stöd som eleven behöver och har rätt till enligt lagen om grundläggande utbildning.

Utöver de pedagogiska lösningarna i specialundervisningen som stödjer lärandet, har en elev som får särskilt stöd också rätt till annat stöd. Sådant stöd är exempelvis handledning, individuell elevvård, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel.

Särskilt stöd kan ges både inom allmän undervisning eller helt eller delvis i smågrupp.

För att ge särskilt stöd måste utbildningsanordnaren fatta ett skriftligt beslut.

individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP)

En elev som fått ett beslut om särskilt stöd ska ges specialundervisning i enlighet med en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas.

Du kanske är intresserad av:

En elev som tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få stödundervisning. Stödundervisningen ska inledas genast då svårigheter gällande lärande eller skolgång upptäcks, så att eleven inte varaktigt blir efter i studierna. Stödundervisning kan även användas för att förebygga svårigheter.

Stödundervisning karakteriseras av individuellt planerade uppgifter, individuell tidsanvändning och handledning. I stödundervisningen ska man använda mångsidiga metoder och olika material som hjälp för att hitta nya sätt att närma sig lärostoffet. I förebyggande stödundervisning går man igenom nytt lärostoff på förhand. Stödundervisning kan också användas för att möta ett behov av stöd som beror på frånvaro.

Initiativet till stödundervisning för en elev ska i första hand tas av elevens lärare, men kan också tas av eleven eller vårdnadshavaren.

Tukiopetus

En elev som har svårigheter med lärande eller skolgång har rätt att få specialundervisning på deltid vid sidan av den övriga undervisningen. Specialundervisning på deltid ges elever som till exempel har språkliga eller matematiska svårigheter, inlärningssvårigheter i enskilda läroämnen eller svårigheter i anslutning till studiefärdigheter, kommunikativa färdigheter eller skolgång. Målet med specialundervisningen på deltid är att stärka elevens förutsättningar för lärande och förebygga svårigheter i lärande och skolgång.

Specialundervisningen på deltid ska ordnas flexibelt som kompanjonundervisning, i en liten grupp eller som individuell undervisning. Målen och innehållet i specialundervisningen på deltid ska integreras i elevens övriga undervisning.

Opettaja opettaa lapsia

Specialundervisningen i svenska skolor

Nora Sund

Speciallärare, Västankvarns och Degerby skola

Ulrika Eur-Nyholm

Speciallärare inom småbarnspedagogik (svenska)

Katja Hindersson

Specialklasslärare, specialundervisningens smågrupp 5-6

Kyrkfjärdens skola

Maria (Mia) Nylund

Speciallärare, Kyrkfjärdens skola

Kaisa Laitinen

Specialklasslärare, specialundervisningens smågrupp 3-4

Kyrkfjärdens skola

Henrika Ekman

Rektor, Västankvarns skola

Jessika Elfving

Rektor, Kyrkfjärdens skola

Specialundervisningen i Merituulen koulu

Ilona Peräkylä

Speciallärare, Merituulen koulu

Katrina Räisänen- Sondermann

Specialklasslärare, specialundervisningens smågrupp 2

Merituulen koulu

Riina Liljamo

Specialklasslärare, specialundervisningens smågrupp 1

Merituulen koulu

Satu Suonpää

Rektor, Merituulen koulu