Fortsätt till innehållet

Avfallshantering och återvinning

Som konsumenter producerar vi alla oundvikligen avfall. Målsättningen är alltid ändå att så lite avfall som möjligt uppstår och att återvinningen av allt avfall är så effektiv som möjligt.

Avfallsinnehavaren ska se till att hushållsavfallet tas om hand på rätt sätt. Avfallet ska sorteras så långt som möjligt. Nyttoavfall, farligt avfall och blandavfall ska alla hållas skilt för sig. Avfallsinnehavaren står också för kostnaderna som uppstår. Farligt avfall som uppstår inom hushållen är dock avgiftsfritt.

Det är avfallsbolaget Rosk’n Roll står för avfallshanteringen i Ingå. På bolagets hemsida finns information bl.a. om var närmaste ekopunkt finns, sopstationernas öppethållningstider, priser och vilket avfall som tas emot var.

Bolaget sköter:

I Ingå finns sopstationen Stäppörnen, som tar emot både avgiftsbelagt och avgiftsfritt avfall.

Återvinning

Till ekopunkterna kan du föra återvinningsavfall så som kartong, tomma konservburkar och glasförpackningar. I Ingå finns det exempelvis en ekopunkt invid småbåtshamnen i centrala Ingå. Ingå har också en egen avfallsstation, Stäppörnen. Kolla upp vilket avfall som kan föras till återvinningspunkten och vilket som hör hemma på sopstationen.

Sopstationerna fungerar både som mottagningsplatser för olika typer av avfall och som ett mellanlager för detta. Från sopstationerna transporteras de olika avfallsslagen vidare för materialåtervinning. I prislistan återfinns de avfallstyper som tas emot på sopstationen samt mottagningskriterierna. Lägg även märke till att skilt sorterat avfall i många fall tas emot avgiftsfritt – det kostar alltså ingenting!

Bekanta dig också med sorteringsanvisningarna innan du besöker sopstationen. Då man kommer till sopstationen anmäler man sig till informationen, som ger närmare direktiv om var olika typer av avfall ska placeras. Vid Rosk’n Rolls avfallsstation i Lojo finns en ”Ge och ta”- container(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) var du kan lämna och ta hela och användbara saker (inte kläder och elapparater). Servicerådgivaren kollar vilka saker du kan lämna i containern vid lossningen.

Nylands avfallsnämnd

Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för tolv kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Nämnden gör upp avfallshanteringsföreskrifter, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden sköter om avfallshanteringens myndighetsärenden som enligt avfallslagen är på kommunernas ansvar och som kommunerna har gett över till avfallsnämnden att sköta.

Avfallsnämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshanteringen fungerar. Verksamheten sker i ett nära samarbete med avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab och kommunernas miljöskyddsenheter.

Nylands avfallshanteringsmyndighets kontaktuppgifter:

Nedskräpning

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen. Förbudet gäller också att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna områden såsom skog, parker och andra allmänna platser.

Läs mera