Fortsätt till innehållet

Bullerbekämpning

Buller är sådant ljud som människan uppfattar som störande eller på annat sätt är skadligt för människans hälsa eller välbefinnande.

Även lågfrekvent buller, ljud som människoörat inte kan uppfatta (infra- och ultraljud) definieras som buller. Ljud och vibrationer kan ha effekter på trivsel och arbete. Det finns gränsvärden som fastställts av statsrådet för när buller anses ha skadliga effekter på människan. Det gäller olika gränsvärden inomhus och utomhus, dessutom inverkar användningen av området. Gränsvärdena är medelvärden av buller uppmätt under en viss tid.

Den mest betydande bullerkällan utomhus i Ingå är trafiken. Tillfälliga bullerkällor är bland annat byggarbetsplatser och evenemang. Utöver dessa uppfattas ibland ljud från grannskapet, som ljud av djur och buller som orsakas av teknisk utrustning eller ventilation, som störande. Olika ljud i bostaden hör till en rimlig grad till höghusboendet i synnerhet, och om de anses vara orimliga ansvarar bostadsaktiebolagen i första hand för att ingripa i dem. Kommunen och andra myndigheter ansvarar för så kallat miljöbuller, det vill säga bland annat buller från trafik och byggarbetsplatser.

Vid behandling av miljötillstånd är buller en faktor som utvärderas och vid behov ges tillståndsvillkor om bullernivåerna. I huvudsak är det tillåtet att bedriva bullrande verksamhet endast på vardagar klockan 7.00–22.00.

Det är uppenbart att det behövs gemensamma spelregler för att lösa problemet, så att var och en vet sina skyldigheter och rättigheter. Inom tätorter och i närheten av platser som lätt blir störda, såsom skolor och daghem, finns det särskilt behov av att begränsa bullrande verksamhet.

Dessutom har bullrande verksamhet begränsats under tider då människor särskilt längtar efter lugn och ro, såsom på kvällar, veckoslut och helgdagar.

Bulleranmälan

Verksamhetsutövaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Miljöskyddslagen (527/2014) 118 §

Tillfällig verksamhet (t.ex. buller)

När du ska arrangera ett evenemang utomhus eller om du har ett byggprojekt där något byggskede förorsakar tillfälligt buller eller bullret kan antas bli speciellt störande, ska du för ditt evenemang eller byggprojekt göra en bulleranmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Läs mera