Fortsätt till innehållet

Val av avloppsanläggning

Valet av avloppssystem är ett beslut som har många följder i fråga om utsläpp, miljöpåverkan, skötselkrav, livslängd och ekonomi. Dessutom inverkar fastighetens läge och omgivning på valet av behandlingssätt. På grundvattenområden får inte avloppsvatten avledas i marken.

Fastighetsvisa behandlingssystem för avloppsvatten

Det finns flera olika alternativ för behandlingen av avloppsvattnet och för att vara säker på att du får ett system som passar just din egen fastighet och ditt behov bör du kontakta en bra avloppsplanerare. Genom en god planering får man förutsättningar till ett kvalitativt byggande, ett fungerande avloppssystem samt skötsel- och underhållsanvisningar som är anpassade till fastigheten. Den som utarbetar en plan skall ha för planeringsuppgiften lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens svårighetsgrad.

Huvudgrupperna av de olika system som finns är främst:

Skötsel och användning

Ett eget avloppsreningssystem kräver ett visst underhåll för att fungera optimalt. Det lönar sig därför att tänka igenom vilken typ av reningssystem man kan tänka sig att sköta även om 10 år. T.ex. slamavskiljarna för en markbädd ska tömmas regelbundet (minst 1 gång/år) och ett minireningsverk bör ses efter ungefär en gång i veckan.