Fortsätt till innehållet

Avloppsvatten

Olika typer av orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen som kan orsaka miljöolägenheter, såsom övergödning och påverka kvaliteten i yt- och grundvatten. Avloppsvatten måste därför rengöras för att skydda miljön.

Till ett modernt hushåll hör ett väl fungerande avloppssystem som uppfyller lagstadgade krav. En slambrunn renar inte avloppsvattnet från bakterier och näringsämnen, utan samlar upp tjockare materia. Enligt lagstiftningen kan din fastighet befinna sig på ett verksamhetsområde för allmänt avlopp eller på ett område utanför verksamhetsområdet, vilket avgör om du ska ansluta din fastighet till allmänt avlopp eller om du ska ha ett eget avloppsreningssystem.

I det fallet att din fastighet finns inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde, bör du ansluta fastigheten till verkets vattenledning och avlopp. På områden utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden bör fastighetsägarna själv sköta vatten och avlopp. Lagstiftningen gällande avloppsvatten har förnyats år 2017.

En fastighet som är belägen inom området för ett avlopps- och vattennät ska anslutas till nätet. Du kan ansöka om befrielse från skyldigheten att ansluta din fastighet till avloppsnätet. Villkor för beviljande av befrielse är bland annat att en anslutning vore oskälig, att det finns tillräckligt med hushållsvatten av god kvalitet och att avloppsvattnet behandlas på behörigt sätt.

Behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet

När behöver avloppvattensystemet förnyas?

Jag behöver inte förnya avloppsvattensystemet, om

Utanför områden med avloppsnät skall man till ansökan om bygglov foga en plan för avloppssystemet. En plan för avloppssystemet skall bifogas till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd också då man bygger en vattenklosett i en befintlig byggnad eller då mängden av eller kvaliteten på avloppsvatten ändras väsentligt.

En utredning om det befintliga avloppsvattensystemet ska finnas på varje fastighet. Det räcker med en enkel utredning som visar vad för slags avloppsvatten som uppkommer på fastigheten, hur det behandlas och var det släpps ut. Om man så önskar kan man använda blanketten som gjorts av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland. Den ifyllda utredningen ska sparas på fastigheten och vid behov kunna visas upp för t.ex. myndigheter.