Fortsätt till innehållet

Degerby skolas planer och verksamhetsprinciper

Degerby skola fortsätter att betona positiv pedagogik i vardagen. Eleverna blir bekanta med olika styrkebegrepp och får lära känna sina egna styrkor.

I skolorna i Ingå verkar vi för att varje barn ska lära sig acceptera och respektera sig själv, andra och sin omgivning. Vi lyfter fram olikheter som en rikedom. Vi är måna om en trygg inlärningsmiljö.

Värdegrunden för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Ingå

Skolans verksamhetstanke

Skolan fostrar eleven till att behandla sig själv och andra med respekt. Eleven handleds att förhålla sig såväl öppet och respektfullt som kritiskt och uppbyggande till fenomen som förekommer i omgivningen.

Degerby skola arbetar med miljön i fokus. Miljön beaktas i skolarbetet både i form av
skolans näromgivning och hur vi kan ta närmiljön i beaktande samt hur vi med våra vardagliga val kan främja en hållbar utveckling.

Skolan har fått Hållbar Grön flagg (du flyttas till en ny sida)våren 2019, och arbetar för att bibehålla de rutiner man lärt sig. Under läsåret 2023- 2024 arbetar vi med temat vatten.Temat har miljörådet valt senaste läsår.

Arbetssättet kring Grön flagg innebär att elevernas egna initiativ beaktas och eleverna är delaktiga i både planering och genomförande av olika delprojekt.

På våren de två senaste åren har eleverna klassvis sått frön och fått följa med hur växterna utvecklades. Detta strävar vi efter att göra till en årligen återkommande aktivitet.

Miljörådet och elevrådet har ansvar för bl.a. rastaktiviteter och en
gemensam adventskalender med olika aktiviteter för skolan. De ansvarar också för
aktivitetskassar med rastleksaker för att främja lek, spel och rörelse på rasterna.

Under året kommer vi att göra eleverna uppmärksamma på att inte slösa vatten.
Eleverna kommer att få bygga egna vattenreningsverk, undersöka vattenmiljöer
på olika sätt samt bli medvetna om vattnets kretslopp och vikten av att inte smutsa
vattendrag.

Temat för läsåret

Temat i Ingå- skolorna under läsåret 2023- 2024 är ”Yhteinen vastuu ympäristöstämme- Vårt gemensamma ansvar för miljön”

I Degerby skolan kommer temat att uppmärksammas under flera olika tillfällen. Skolans Grön flagg- tema, vatten, integreras som en del i det allmänna temat. På våren deltar eleverna i en gemensam städdag. Vi integrerar konst i temat och förskönar därmed skolans omgivning.

Bekanta dig även med dessa:

Läroplaner och bilagor

Den lokala läroplanen beskriver och styr genomförandet av såväl nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Den lokala läroplanen ger en gemensam grund och riktlinje för det dagliga skolarbetet. Läroplanen förenar skolornas verksamhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.

Läs mera