Fortsätt till innehållet

Kyrkfjärdens skolans planer och verksamhetsprinciper

I Kyrkfjärdens skola vi lär oss att behandla oss själva och andra med respekt. Genom att ”Se det goda” jobbar vi med att lära känna våra egna styrkor och andras. Detta med tanken om att en elev som mår bra lär sig mer.

I skolorna i Ingå verkar vi för att varje barn ska lära sig acceptera och respektera sig själv, andra och sin omgivning. Vi lyfter fram olikheter som en rikedom. Vi är måna om en trygg inlärningsmiljö.

Värdegrunden för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen I Ingå

Skolans verksamhetstanke

Atmosfären är positiv och personal och elever trivs här. Samhörigheten är en viktig aspekt inom skolan. I undervisningen betonas vikten av en god allmänbildande grund samt utveckling av elevernas samarbets- och initiativförmåga och stärkande av deras självkänsla genom positiv pedagogik.

Kyrkfjärdens skolan vill på ett mångsidigt sätt göra eleven delaktig i sitt lärande och ge grundkunskaper och -färdigheter för livet. I Kyrkfjärdens skola vill vi stöda eleven i sin lärprocess och utveckla färdigheter att lära sig. Det är grunden för målinriktat och livslångt lärande.

Skolan fostrar eleven till att behandla sig själv och andra med respekt. Eleven handleds att förhålla sig såväl öppet och respektfullt som kritiskt och uppbyggande till fenomen som förekommer i omgivningen.

Kyrkfjärden skolans planer och meddelander 2023- 2024

Bekanta dig även med dessa:

Läroplaner och bilagor

Den lokala läroplanen beskriver och styr genomförandet av såväl nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Den lokala läroplanen ger en gemensam grund och riktlinje för det dagliga skolarbetet. Läroplanen förenar skolornas verksamhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.

Läs mera

Tema för läsåret

Temat i Ingå- skolorna under läsåret 2022- 2023 är ”Yhdessä- Tillsammans”.