Fortsätt till innehållet

Merituulen koulus planer och verksamhetsprinciper

I Merituulen koulu stöder vi elevernas utveckling till balanserade samhällsmedlemmar med en sund självkänsla, bra allmänbildning och inlärningsfärdigheter.

I skolorna i Ingå verkar vi för att varje barn ska lära sig acceptera och respektera sig själv, andra och sin omgivning. Vi lyfter fram olikheter som en rikedom. Vi är måna om en trygg inlärningsmiljö.

Värdegrunden för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen I Ingå

Skolans verksamhetstanke

Merituulen koulu vill på ett mångsidigt sätt ge grundkunskaper och -färdigheter för livet. Vi handledar och främjar barns uppväxt till samarbets- och ansvarsfullfärdiga elever, som har sund självkänslan och vars beteende innebär goda vanor.

Skolan fostrar till att acceptera att varje person är unik och respektera sig själv, andra människor och sin omgivning. Eleven handleds att förhålla sig såväl öppet och respektfullt som kritiskt och uppbyggande till fenomen som förekommer i omgivningen.

Planer och meddelander 2023- 2024

Plan för jämställdhet och likabehandling har uppdaterats våren 2024.

Temat i Ingå- skolorna under läsåret 2023- 2024

Temat i Ingå- skolorna under läsåret 2023- 2024 är ”Yhteinen vastuu ympäristöstämme- Vårt gemensamma ansvar för miljön”

Vi tar gemensamt hand om både psykiska och fysiska inlärnings- och närmiljön, som bildar grunden för välbefinnande.

Beaktandet av hela miljön och hållbar utveckling är en del av skolans vardag.

Bekanta dig även med dessa:

Läroplaner och bilagor

Den lokala läroplanen beskriver och styr genomförandet av såväl nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Den lokala läroplanen ger en gemensam grund och riktlinje för det dagliga skolarbetet. Läroplanen förenar skolornas verksamhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.

Läs mera