Fortsätt till innehållet

Västankvarns skolas planer och verksamhetsprinciper

I Västankvarns skolas skolarbete poängterar vi samarbete och hänsyn och försöker ta tillvara allas egenskaper på bästa sätt. Vi strävar efter att ge våra elever en mångsidig undervisning och uppmuntra dem till kreativitet och initiativförmåga.

I skolorna i Ingå verkar vi för att varje barn ska lära sig acceptera och respektera sig själv, andra och sin omgivning. Vi lyfter fram olikheter som en rikedom. Vi är måna om en trygg inlärningsmiljö.

Värdegrunden för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Ingå

Skolans verksamhetstanke

Skolan fostrar eleven till att behandla sig själv och andra med respekt. Eleven handleds att förhålla sig såväl öppet och respektfullt som kritiskt och uppbyggande till fenomen som förekommer i omgivningen.

Samarbete över språkgränsen är viktigt för att bygga upp en förståelse och positiv attityd
till tvåspråkighet. Vi betonar också möjligheten att utveckla ömsesidig respekt och vara
öppna för en kulturell mångfald och internationalism.

Västankvarns skola har jobbat med att medvetandegöra eleverna om allas ansvar för sin närmiljö och möjlighet att påverka den hållbara utvecklingen sedan 2008. Till julen 2010 beviljades vi första gången Grön Flagg (du flyttas till en ny sida)och våren 2016 nådde vi nivån för hållbar Grön flagg.

Arbetet med att utveckla medvetenhet och ansvar för vår miljö och vårt kulturarv i Ingå fortsätter. Våren 2023 inledde skolan det nya temat Vatten. Under hela läsåret 2023-24 kommer temat att betonas på flera olika sätt. Skolans miljöråd, som består av elever och lärare, leder arbetet.

Temat för läsåret

Temat i Ingå- skolorna under läsåret 2023- 2024 är ”Yhteinen vastuu ympäristöstämme- Vårt gemensamma ansvar för miljön”

Vi kommer att skapa helheter som inkluderar flera skolämnen och i mån av möjlighet
samarbetar vi med andra skolor och övriga aktörer. Temat stöder skolans arbete med Grön
flagg. Eleverna kommer att odla ätbara växter, utöka planteringarna vid skolan och att
skapa miljökonst också annanstans än i skolans näromgivning, allt med syfte att göra
miljön vackrare samtidigt som vi värnar om miljön. Årskurs 4 deltar även detta år i Rosk n’
rolls återvinningstävling.

Bekanta dig även med dessa:

Läroplaner och bilagor

Den lokala läroplanen beskriver och styr genomförandet av såväl nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Den lokala läroplanen ger en gemensam grund och riktlinje för det dagliga skolarbetet. Läroplanen förenar skolornas verksamhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.

Läs mera