Fortsätt till innehållet

Ingås vision 2040: Sammandrag över datainsamlingen

Kommunen har i mars och april 2024 samlat in data för att få information om hur kommuninvånare och övriga aktörer anser att Ingå ska utvecklas i framtiden. I denna artikel hittar du ett sammandrag över svaren.

Kort ännu om varför detta gjorts  

Enligt nuvarande prognoser kommer Ingås befolkningsutveckling vara utmanande fram till 2040. Befolkningsmängden minskar och den demografiska utvecklingen påvisar att invånarna blir allt äldre. Antalet kommuninvånare i åldern 64+ ökar medan övriga åldersgrupper minskar. Prognosen berättar att befolkningen skulle sjunka till under 5 000 invånare, ifall inga märkbara förändringar sker.

Du kan läsa mer om ämnet här.

Visionsverkstäderna

I mars och april ordnade kommen fyra visionsverkstäder. Ca 100 kommuninvånare deltog i verkstäderna för att berätta om hur de tycker att Ingå borde utvecklas i framtiden.

De allra flesta deltagare ville se att Ingå utvecklas enligt nuvarande strategi, vilket betyder att befolkningstillväxten skulle vara +0,5%/år fram till 2040. I absoluta tal skulle Ingås befolkning enligt denna utveckling bestå av 5 861 invånare per år 2040.

Deltagarna fick också fundera på vilka åtgärder som krävs för att kommunen skulle nå detta mål. Tankar som dök upp var t.ex. en motorväg fram till Degerby, mer marknadsföring, locka mera företag till området, flera bostäder/hyresbostäder och fortsatt utveckling av kollektivtrafiken, för att nämna några.

Du kan läsa mer om visionsverkstäderna här.

Telefongallup

Kommunen lät också göra en gallupundersökning under mars och april. Målet med undersökningen var att vidare ta reda på invånarnas tankar och visioner om Ingås framtid. Gallupen utfördes slumpmässigt.

I gallupen svarade totalt 212 personer. Alla svarade dock inte på alla frågor. Ur svaren framgår att även här ansåg de flesta respondenter att kommunen bör utvecklas enligt målsättningen i nuvarande strategi. Endast 5% av respondenterna ansåg denna utveckling som negativ.

I gallupen frågades också om deltagarnas inställning till den pågående planläggningsprocessen för Joddböleområdet och stålfabriksprojektet. 60 % av deltagarna hade en positiv inställning och 40 % en negativ inställning.

Respondenterna ansåg att kommunens ekonomi bör i första hand utvecklas genom att öka attraktiviteten för näringslivet i området (t.ex. genom planläggning av Joddböle).

Du kan läsa mer om telefongallupen här.

Utlåtanden

Kommunen begärde utlåtanden om Ingås framtid av ett flertal instanser.

Nylands förbund var den enda som skickade in ett utlåtande. De konstaterar att kommunen behöver anpassa sig till ett förändrande klimat och försäkra sig om en hållbar infrastruktur. Då det kommer till Nylands tillväxt konstaterar förbundet att kommunen behöver prioritera investeringar och utvecklingssatsningar. Också trafikförbindelserna och speciellt kustbanan anser förbundet att kommunen behöver utveckla aktivt tillsammans med t.ex. NTM-centralen och Trafikledsverket.

Dessutom säger Nylands förbund att kommunen behöver via visionsarbetet identifiera Joddböleområdets potentiella utvecklingsscenarier och eventuella konflikter i olika planer. De lyfter fram att fördelarna med den planerade stålverksinvesteringen i Ingå inkluderar förstärkning av Nylands vätgas-ekosystem, nya jobb och ökad livskraft i regionen. Investeringen kan förbättra väg- och järnvägstrafiken samt öka regionens attraktivitet.

Förbundet tillägger att MKB-undersökning måste göras och att kommunen borde utveckla transportinfrastrukturen och säkerställa intressenternas delaktighet samt delta i verksamheten i det vätgas-ekosystem som håller på att bildas i Nyland. Som utmaningar i den potentiella investeringen anser de vara osäkerheter och Finlands attraktivitet som investeringsmiljö. Också anser de att kommunen behöver satsa på växelverkan för att projektet skulle accepteras på ett bredare plan.

I utlåtandet konstaterar Nylands förbund sig vara positiv till den möjliga investeringen. De motiverar svaret genom att säga att det handlar om en investering som är betydande även på en nationell skala, och för att den ska förverkligas behövs all tänkbara stöd, dock med beaktande av regionens natur och livskraftens mångfald. Avslutningsvis framhäver Nylands förbund att det finns osäkerhetsfaktorer kring projektet: investeringens osäkerhet som sådan, miljöpåverkningar, och behoven av samordning är ännu inte helt kända.

Eleverna tycker till

Också de yngre i Ingå fick säga sitt om Ingås framtid. I skolorna ordnades det för eleverna ett ordspel, där eleverna skulle välja vilka fem ord av ett urval av ord som bäst beskriver Ingås framtid. Fem i topp var skog, by, sport, åkrar och små hus. Därtill fick eleverna berätta vad som definitivt bör finnas i Ingå i framtiden. Eleverna svarade bl.a. simhall, skog, köpcenter, tågstation och naturstigar. Även McDonald’s fick gehör bland eleverna.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de allra flesta vill se ett Ingå som fortsättningsvis utvecklas. Endast få anser att den prognosticerade utvecklingen, där befolkningsmängden minskar, är att föredra.

Än en gång ett stort tack åt alla som deltagit i detta omfattande arbete!

Alla data som samlats in beaktas i det pågående visionsarbetet. Ingås vision 2040 fastställs av kommunfullmäktige i juni.